Hledat:

JAK NAJÍT SPRÁVNOU UPS


Tato část obsahuje obecné informace, související se správným výběrem UPS.
Aby byla stále aktuální, je velmi důležitá vaše zpětná vazba. Neváhejte nám proto poslat email (na aeg @ aeg-ups.cz) nebo nám zavolat (na +420 274 773 273).
Pomůžeme vám vybrat správnou UPS pro vaši aplikaci.


FAQ

 • Co je to UPS - UPS popis

UPS je systém napájení se záložním zdrojem elektrické energie, který zajišťuje nepřerušené napájení i při výpadku hlavního zdroje elektrické energie (v souladu s EN 50091-1).

 • K čemu je UPS zapotřebí - UPS použití

UPS se používá pro ochranu před ztrátou dat a poškozením systému v důsledku výpadku napájecího napětí, jeho poklesu, napěťových špiček, podpětí, přepětí, spínacích zákmitů, interferencí, změn kmitočtu a harmonického zkreslení. Tento výčet bývá také nazýván jako "9 napěťových problémů".

 • Jaké typy UPS existují? - UPS VFI, VF, VFD

a) systémy VFI
Dřívější označení: systémy online (popř. trvale běžící měniče).
V systému VFI (Voltage and Frequency Independent) jsou výstupní napětí i kmitočet zcela nezávislé na vstupním (síťovém) napájení a kmitočtu a jejich případném kolísání. Tyto systémy ochraňují před všemi "9 napěťovými problémy" a představují tak úroveň profesionální ochrany pro kriticky náročné aplikace.
Napájení zátěže je trvale zajišťováno měničem nezávisle na stavu připojeného síťového napětí.
Kvalita výstupního napětí podle IEC 62040-3 odpovídá kategorii 1: v časovém intervalu od 100 ms do 5 ms nesmí výstupní napětí za žádných okolností vybočit z tolerančního rozmezí ± 30%. Tuto podmínku mohou splnit pouze systémy online.

b) systémy VI
Dřívější označení: síťové interaktivní systémy (technologie Delta).
V systému VI (Voltage Independent) je výstupní napětí díky elektronické regulaci nezávislé na vstupním síťovém napětí, výstup však ovlivňují změny síťového kmitočtu. Tyto systémy ochraňují před 5 z "9 napěťových problémů" (výpadkem napájecího napětí, jeho poklesem, napěťovými špičkami, podpětím, přepětím) a představují tak ochranu střední úrovně za příznivou cenu.
Aplikace: síťové počítačové systémy v kancelářském prostředí.
Kmitočet na zátěži je totožný se síťovým kmitočtem na vstupu (pozor při napájení z agregátu). Zkrat v síťovém přívodu může mít za následek mžikový výpadek výstupního napájecího napětí v důsledku přepínacího procesu uvnitř UPS.
Kvalita výstupního napětí podle IEC 62040-3 odpovídá kategorii 2.

c) systémy VFD
Dřívější označení: systémy off-line.
Výstupní napětí i kmitočet jsou závislé na (vstupním) síťovém napájení a tím i na případném kolísání jeho napětí a kmitočtu.
Tyto systémy ochraňují pouze před 3 z "9 napěťových problémů" (výpadkem napájecího napětí, jeho poklesem a napěťovými špičkami) a jsou nejlevnějším řešením.
Aplikace: individuální pracovní stanice v kancelářském prostředí.
Elektronicky stabilizované napětí napájí zátěž pouze v případě, kdy vstupní střídavé napětí vybočí z tolerančního pásma. V takovém případě dojde vždy uvnitř UPS k přepnutí, což má za následek mžikový výpadek výstupního napětí.
Kvalita výstupního napětí podle IEC 62040-3 odpovídá kategorii 3.

 • Co je to činitel zkreslení (crest factor)? - Crest factor- vysvětlení

Činitel zkreslení je poměr mezi maximální a efektivní hodnotou střídavého elektrického napětí (nebo proudu, obecně signálu). Pro čistý sinusový průběh je jeho hodnota 1,414. Síťové zdroje počítačů zpracují bez problémů i velmi zkreslený střídavý elektrický proud (resp. napětí), jehož činitel zkreslení je výrazně větší než u ideálního sinusového průběhu (může mít hodnotu až 3).

 • Jak lze zjistit požadovaný činitel zkreslení u UPS?

Tato otázka je úzce propojená s požadovaným výkonem UPS (viz Jak se určí požadovaný výkon).

 • Jak se určí požadovaný výkon UPS? - Výkon UPS - výpočet

Parametry zátěže nejsou obvykle stálé a zátěž je tvořena několika spotřebiči, které je nutno chránit. Příklad:
typ zátěže příkon výkyvový čin. cos j spouštěcí proud
(1) (2) (3) (4)

PC, servery,                                                             4500 VA                 3                    0,95 kap.                        1,5 In
monitory, tiskárny
Klimatizace                                                             3000 VA             1,41                  0,8 ind.                                5 In
(motory)
Osvětlení                                                                 2000 VA             1,41                  0,9 ind.                                6 In
Různé                                                                      1500 VA               2                       1                                          1 In

Součet 11 000 VA 2,14 0,95 ind. 3,2 In


Výpočet pro tento příklad:

(1) 4500 VA + 3000 VA + 2000 VA + 1500 VA = 11 000 VA
(2) [4500 VA x 3 + 3000 VA x 1,41 + 2000 VA x 1,41 + 1500 VA x 2] / 11 000 VA = 2,14
(3) { [4500 VA x 0,05 - 3000 VA x 0,2 - 2000 VA x 0,1] / 11000 VA } + 1 = 0,95 ind.
(4) [4500 VA x 1,5 + 3000 VA x 5 + 2000 VA x 6 + 1500 VA] / 11 000 VA = 3,2
-> Išp = 3,2 x 1,414 = 4,52

Výkon systémů UPS se udává ve VA (voltampér). Je to tzv. zdánlivý výkon (součin napětí a odebíraného proudu). Pro zjištění skutečného výkonu je nutné násobit tento údaj tzv. účiníkem (cos φ). Obvykle se počítá s hodnotami cos φ = 0,6-0,7 pro offline a interaktivní UPS a cos φ = 0,7-0,8 pro online UPS.
Platí: výkon UPS [W] = výkon UPS [VA] x účiník (cos φ)

 • Jak vybírat UPS? - posouzení vhodnosti UPS

A) podle možné úrovně případných ztrát (škod) v případě ztráty dat nebo přerušení provozu. Kritické aplikace vyžadují výhradně online UPS kategorie 1, v souladu s IEC 62040-3 (dvojitá konverze). Je nutné vyhodnotit možné škody provedením rizikové analýzy se zákazníkem.
B) Všechna ostatní hlediska jako např. nižší pořizovací a provozní náklady jsou tvrdě řečeno podružná a musí být potlačena v zájmu spolehlivého zamezení škodám.
Volba UPS k výše uvedenému příkladu:

Typ Protect 1.33 Protect 1,33 při 11 kVA požadováno

nominální výkon                                            15 kVA                     15 kVA > 11 kVA
výkyvový činitel 3                                      4,09 > 2,14
účiník (cos φ) kap. ind. kap. ind.
0 - 1 - 0 0 - 1 - 0 > 0,95 ind.
přetížení při startu
(spouštěcí proudy) 4,09 4,52

Vybraná UPS nevyhovuje .

 • Jak zjistit účiník? - cos φ
 • Výstupní výkon v kVA nebo kW? - definice
 • Jak lze vypočítat výkonové ztráty UPS? - příklad výpočtu
 • Jaké jsou provozní náklady UPS? - příklad , výpočet
 • Proč by měl UPS umožňovat velký zkratový proud
 • Jakou výhodu poskytuje UPS s ochranou výstupu proti zkratu?
 • Je pro systém UPS vyžadována klimatizace?
 • Na co je nutné brát zřetel při uzemňování UPS?
 • Co je to harmonické zkreslení?
 • Jaké harmonické proudy jsou přípustné vzhledem k impedanci elektrické sítě?

 

NOVINKY | všechny novinky

AEG dodalo 1MW Energy storage pro ENERGON Advanced Energetics, s.r.o.

 AEG Power Solutions dodalo společnosti ENERGON Advanced Energetics, s r.o. v srpnu letošního roku technologie pro projekt 1MW energy storage... Více informací

AEG dodalo 20MW Energy storage v Brémách

  AEG Power Solutions dodalo začátkem roku 2018 technologie pro projekt energy storage investora swb Erzeugung AG & Co. KG... Více informací

AEG BESS-Energy storage pro ON i OFF grid

  AEG Power Solutions vyvinulo a dodává technologii BESS (Battery Energy Storage System) založenou na obousměrném usměrňovači / střídači AEG Protect... Více informací